مدیران و کارشناسان


سروش فولادچی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

دکترای مهندسی معدن-مکانیک سنگ

کارشناس ارشد و مدیر آزمایشگاه مکانیک سنگ–آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی–82 تا 85

مدیرعامل شرکت نشرفن آریا - 85 تا 89

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت رهپویان فن و دانش فام- 89 تا 92

مدیر شبکه معدن ایران - 90 تا 92

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک - 92 تا کنون

پست الکترونیکی: sfooladchi@zpcengrs.com


جعفر کیمیاقلم

رییس هییت مدیره

دکترای ژئوفیزیک

رییس گروه ژئوفیزیک – سازمان زمین شناسی کشور- 43 تا 73

رییس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک - 73 تا کنون

پست الکترونیکی: jkimiyaghalam@zpcengrs.com


امامقلی یوسفی

عضو هییت مدیره

کارشناسی زمین شناسی

مدیر اکتشافات سازمان زمین شناسی کشور – 44 تا 73

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک -73 تا 92

عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک – 92 تا کنون

پست الکترونیکی: eyousefi@zpcengrs.com


بهرام فتاح

مدیرعملیات صحرایی

 

مدیر عملیات صحرایی شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک - 73 تا کنون

پست الکترونیکی:


محمود حشمتی

مدیر فنی و مهندسی

کارشناسی اکتشاف معدن

کارشناس شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک – 86 تا 92

مدیر فنی و مهندسی شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک – 92 تا کنون

پست الکترونیکی: m.heshmati@zpcengrs.com


الهام شهرابی

کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک – 90 تا کنون

پست الکترونیکی: shahrabi.elham@gmail.com


مجید حبیبی

کارشناس

کارشناسی زمین شناسی

کارشناس شرکت مهندسین مشاور و خدمات زمین فیزیک

پست الکترونیکی: majid.habibi62@gmail.com