اکتشافات معادن فلزی و غیر فلزی

اکتشاف آب

تونل ها و سدها

حل ابهامات زمین ‏شناسی مهندسی

اکتشافات باستان ‏شناسی