فرم استخدام

مشخصات فردی

تحصیلات

سوابق کاری

در حال حاضر چه زمینه ها . در چه پایه ای توان انجام کار دارید؟

آشنایی با کامپیوتر

آشنایی با زبانهای خارجی

فعالیت های فوق برنامه (ورزشی ، هنری و....)

توان کیفی خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ (نسبت به بهترین حالت قابل انتظار که 100% تلقی میشود)

انتشارات علمی و فنی مانند مقاله در مجلات یا کنفرانسای داخلی و خارجی ، کتاب ، آیین نامه ، دستورالعمل ، استاندارد و یا گزارش حرفه ای

نحوه معرفی به شرکت

آشنایی با کارکنان شرکت

حقوق درخواستی

ريال

نام و نشانی دو نفر معرف

آدرس و تلفن