پروژه ها

از جمله نکات بسیار مهم در طراحی تونل‏ها، سدها، کانال‏ها و ... بررسی و آگاهی از اطلاعات ساختاری زمین‏شناسی مهندسی آنها همچون درزه‏ها، شکاف‏ها، گسل‏ها، تخلخل‏های بزرگ مقیاس و ... می باشد. با استفاده از روش‏های مختلف ژئوفیزیک کاربردی و تفسیر صحیح نتایج حاصله، می‏توان عمده این ابهامات زمین‏شناسی را تعیین نمود. در طراحی اجزای کلیدی سدها و تونل‏ها شامل محور سد، دیواره‏‏ها، دریاچه، محدوده تونل‏های انحرافی و آب‏رسانی و ... که اطلاع از داده‏های زمین شناسی مهندسی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، روش‏های ژئوفیزیک کاربرد بیشتر و وسیع‏تری دارند.

ردیف کارفرما سال اجرا توضیحات
1 آب منطقه ای فارس 1373 استفاده از روش ژئوالکتریک ( لرزه نگاری سنگین )
2 آب منطقه ای فارس 1373 استفاده از روش ژئوالکتریک ( لرزه نگاری سنگین )
3 آب منطقه ای فارس 1374 استفاده از روش ژئوالکتریک ( لرزه نگاری سنگین )
4 آب منطقه ای فارس 1374 استفاده از روش ژئوالکتریک
5 آب منطقه ای غرب اداره کل استان لرستان 1383 استفاده از روش ژئوالکتریک
6 شرکت آب نیرو 1389 استفاده از روش ژئوالکتریک