ردیف توضیحات
1 بانک جامع معدن و صنایع معدنی
2
3
4 در این وب سایت اطلاعات انجمن ژئوفیزیک ایران شامل اطلاعات عضویت در انجمن، آخرین کتاب های مفید تخصصی حوزه ژئوفیزیک به همراه اطلاعات بین المللی این رشته ارایه شده است
5 در این وبسایت اطلاعات جامعی در مورد پردی ها، دانشکده ه، گروه ها، هیئت های علمی و مسئولین دانشگاه تهران آمده است
6 در این وبسایت اطلاعات مربوط به سازمان آمده است
7
8
9
10 در این وبسایت اطلاعات مربوطه آمده است
11
12