پروژه ها

به منظور بررسی و حل ابهامات مختلف زمین‏شناسی مهندسی همچون پایداری شیب‏ها، امکان لغزش‏ها و رانش‏ها و ... می‏توان با استفاده از روش‏های مختلف ژئوفیزیکی، مرزبندی و ضخامت لایه‏های درونی زمین و همچنین وجود شکستگی‏ها و گسل‏ها را شناسایی کرده و با استفاده از این اطلاعات و تفسیر داده‏های آن احتمال ایمنی و یا لغزش سازه‏های مختلف را بررسی و تعیین نمود.

ردیف کارفرما سال اجرا توضیحات
1 مدیریت منابع آب ایران 1376
2 شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 1384
3 آب منطقه ای اصفهان 1384
4 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران 1384
5 سازمان قطار شهری کرج و حومه 1385