پروژه ها

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهم‏ترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه‏گیری شده و با تفسیر نتایج به دست آمده، شرایط درون زمین بررسی می‏شود. خواصی که از سنگ‏ها و کانی‏ها در اکتشافات ژئوفیزیکی سنجیده می‏شود، معمولا شامل خواص مغناطیسی، کشسانی، هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، چگالی، رادیو اکتیویته، سرعت سیر امواج و ... است. در اکتشافات ژئوفیزیکی معادن، معمولا کشف یک ناهنجاری (انحراف از مشخصات یکنواخت زمین‏شناسی) به همراه تفسیر مناسب نتایج حاصله و در ادامه تکمیل مطالعات با استفاده از روش‏هایی چون حفاری‏های اکتشافی، می‏تواند منجر به کشف یک ذخیره معدنی شود.

ردیف کارفرما سال اجرا توضیحات
1 شرکت زمین کاوان زمان 1393 استفاده از روش مغناطيس سنجی
2 شرکت ملی مس ایران 1373 استفاده از روش پلاريزاسيون القايی و مقاومت ويژه
3 سازمان زمین شناسی 1375 استفاده از روش گرانی سنجی
4 معدن انگوران 1377 استفاده از روش مغناطيس سنجی
5 سازمان صنایع و معادن استان یزد 1380
6 شرکت توسعه معادن روی ایران 1381 استفاده از روش ژئوالکتریک
7 شرکت توسعه معادن روی ایران 1382 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی
8 شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران 1384 استفاده از روش گرانی سنجی
9 شرکت کوشا معدن 1384 استفاده از روش مغناطیس سنجی
10 شرکت سرمایه گذاری معدن آباد (سما) 1385 استفاده از روش ژئوالکتریک
11 شرکت سرمایه گذاری معدن آباد (سما) 1385 استفاده از روش ژئوالکتریک
12 شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران 1385 اسفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ظاهری(IP & RS)
13 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) 1385 استفاده از روش ژئوالکتریک و مغناطیس سنجی
14 شرکت معدنی هامین 1386 استفاده از روش مغناطیس سنجی
15 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1386 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
16 شرکت معادن فاریاب 1386 استفاده از روش گرانی سنجی ومغناطیس سنجی
17 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1387 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
18 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1388 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
19 سازمان زمین شناسی شمال شرق مشهد 1388 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
20 شرکت پویا زرکان آق دره 1390 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی، مقاومت ظاهری و مغناطیس سنجی
21 شرکت زمین کاوان زمان 1391
22 شرکت زمین کاوان زمان 1391 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ظاهری
23 شرکت آریا گستر کوروش 1392 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی، مقاومت ظاهری و مغناطیس سنجی
24 شرکت زمین کاوان زمان 1392 استفاده از روش مغناطیس سنجی
25 شرکت زمین کاوان زمان 1392 استفاده از روش مغناطیس سنجی
26 شرکت زمین کاوان زمان 1392 استفاده از روش مغناطیس سنجی
27 شرکت زمین کاوان زمان 1392 استفاده از روش مغناطیس سنجی
28 شرکت زمین کاوان زمان 1392-93 استفاده از روش ژئوالکتریک (C.R.P & V.E.S) و مغناطیس سنجی
29 شرکت زمین کاوان زمان 1392-93 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ظاهری
30 شخص حقیقی 1393 استفادهاز روش مغناطیس سنجی
31 شرکت زمین کاوان زمان 1393 استفاده از روش پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه
32 شرکت زمین کاوان زمان 1393 استفاده از روش مقاومت ویژه